robert-img-header

مباحث تکمیلی

 • وضعیت متقاضیان
  • میلیون ها نفر در ایالات متحده هستند که بدون وضعیت زندگی می کنند. در حالی که درست است که موانعی به مروز زمان در ایالات متحده شکل گرفته است که در آن افراد زیادی بدون هر گونه وضعیت حقوقی به سر می برند، لیکن گزینه های مهاجرت خاصی برای کسانی که در ایالات متحده بدون وضعیت زندگی می کنند، وجود دارد. اگر، با این حال، هیچ یک از مقررات زیر در خصوص شما اعمال نشود، شما ممکن است غیر قابل قبول تلقی شوید و باید درخواست لغو حالت غیرمقبولیت نمایید تا بتوانید وضعیت قانونی دریافت کنید.

   INA ۲۴۵ (I – کمک به بیگانگانی که بدون بازرسی وارد ایالات متحده شده اند

   کسانی که بدون بازرسی وارد ایالات متحده شده اند فرصت بسیار محدودی دارند، که یکی از آنها تنظیم وضعیت زیر ۲۴۵ (I) است. یک فرد واجد گواهینامه کار و درخواست روادید ثبت شده از طرف آنها قبل از ۱۴ ژانویه ۱۹۹۸ ممکن است بتواند تقاضای کارت سبز زیر ۲۴۵ (I) را بنماید. همانند کسانی که گواهینامه کار داشته اند و یا روادید از طرف آنها بعد از ۱۴ ژانویه ۱۹۹۸ تا ۳۰ آوریل ۲۰۰۱ ارائه شده است این افراد هنوز هم مشمول ۲۴۵ (I) هستند اما آنها باید ثابت کنند که از نظر فیزیکی از ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰ در ایالات متحده حضور داشته اند.

   گزینه های دیگر ممکن برای کسانی که بدون بازرسی (EWI) وارد شده اند شامل تمام برنامه های انسان دوستانه بر اساس مهاجرت، از جمله پناهندگان، قربانیان خشونت خانگی و متقاضیان ویزای U (ویژه قربانیان جرم) باشد.

   ویزای اقامت بیشتر از مدت مجاز

   در INA 245)a) شما ممکن است وضعیت را تنظیم نمایید اگر ۱) ویزای مهاجرت بلافاصله برای شما در زمان تسلیم تقاضانامه قابل دستیابی باشد و ۲) شما وضعیت غیرمقبولیت  نداشته باشید. این قانون کسانی را پوشش می دهد که ازدواج واجد شرایط با یک شهروند ایالات متحده داشته باشند، پدر و مادر شهروندان ایالات متحده، و کودکان شهروندان ایالات متحده، و به آنها اجازه می دهد گرین کارت تقاضا نمایند حتی اگر آنها وضعیت اقامت بیش از حد مجاز داشته باشند.

   همچنین، تقاضاهای انسان دوستانه مبتنی بر مهاجرت، از جمله پناهندگان، قربانیان خشونت خانگببی و مقاضیان ویزای U (قربانیان جرم) که بیش از حد مجاز (یعنی ویزای بازدید کننده) اقامت داشته اند ممکن است وضعیت قانونی در ایالات متحده کسب نمایند.

1.415.398.4504+