robert-img-header

خط زمان مراحل ۵-EB تا کسب اقامت دائم

فرآیند سریع در مقابل استاندارد در رابطه با  ۵۲۶-I

lawabedi

فرآیند سریع کار ۵۲۶-I فرآیند استاندارد کار ۵۲۶-I
مرحله اول
پروژه ۵-EB خود را مشخص کنید
تصمیم گیری مدت انجام این مرحله با خود شما است تصمیم گیری مدت انجام این مرحله با خود شما است
مرحله دوم
فرآیند کار ۵۲۶-I
(از تاریخ تسلیم تقاضا تا موافقت)
٢ ماه

(بطور متوسط از ژوئن ٢٠١٨ به بعد)

٢۵ ماه

نقل از وب سایت USCIS
(از ژوئن ٢٠١٨ به بعد)

مرحله سوم
کسب اقامت دائم بصورت مشروط
(از طریق تغییر وضعیت با فرم ۴۸۵ یا با ۲۶۰-DS بوسیله کنسولگری)
بطور متوسط ۶ – ١٢ ماه٭ بطور متوسط ۶ – ١٢ ماه٭
جمع کل زمان لازم بطور متوسط
(ازتاریخ تسلیم فرم ۵۲۶ تا موافقت نهائی برای اقامت دائم بصورت مشروط)
کل مدت : ٨-١۴ ماه٭ کل مدت : ٣١-٣٧ ماه٭
  • ٭ولی اگر قبل از اینکه با درخواست  – ۵۲۶-I  موافقت شود کشور مبدأ شخص سرمایه گذار مشمول  تراکم تقاضا  گردد، مرحله سوم  (تغییر وضعیت) امکان پذیر نیست  تا نوبت رسیدگی پرونده برسد، و این شاید سال ها طول بکشد.
  • – کسی نمیتواند بخوبی پیش بینی کند کدام کشور ها  در رده تراکم تقاضا قرار خواهند گرفت.
  • – بعضی صاحب نظران امر بر این عقیده اند که مسئله تراکم تقاضا د ر پائیز ٢٠١٨  تا  تابستان ٢٠١٩  اتفاق  خواهد افتاد  و شامل هند و برزیل و کره جنوبی و ویتنام و تایوان و  کشور های دیگری خواهد بود.
  • – ٭اگر درخواست ۵۲۶-I شما هنوز داده نشده یا با آن موافقت نشده و کشور مربوط به شما داخل لیست تراکم تقاضا گردد به مدت زمان شما برای اخذ ویزای اقامت دائم  سال ها اضافه خواهد شد.
  • – در رابطه با کشور مربوط به شما، این مهم است بدانید پروژه هائی که با فرآیند استاندارد (معمولی) مراحل ۵۲۶-I را دنبال میکنند  در حال حاضر با سرعت لازم  جریان ندارند،  سرعتی که بتواند  قیل از رفتن کشور هائی چون  هند و برزیل و کره جنوبی و دیگران  به لیست تراکم تقاضا موافقت نهائی را اخذ کند.
  • – پروژه هائی که در رده تسریع فرآیند کار ۵۲۶-I  هستند  برای  سرمایه گذارانی که میخواهند جلو تر از نقطه تراکم تقاضا باشند  راه حل لازمه اند.
  • – برای آگاهی بیشتر در مورد ریسک ها و خطرات مربوط به کشور  مبدأ  و سایر موارد بالا حتمأ با ما مشورت کنید.
1.415.398.4504+